Aan: De Néderlandse (evangelische) geestelijke leiders                        Heemskerk, 19 mei 2005.

- Open brief

 

L.S.,

 

Sinds 13 september 1994 loop ik, aangeraakt zijnde door het vleesgeworden Woord Jezus Christus, rond met een groot wit bord met  daarop in een vuurrood hart de tekst: “Váder mist kind.”. Op de website www.wijze-vader.nlkunt u onder het reisverslag de ontwikkelingen daartoe lezen. Zoals u hieruit kunt opmaken, ben ik door geheel Nederland getogen  Ook daar waar veel christenen bijeenkomen; mede ter ondersteuning van de verkondiging van het evangelie als wel als een oproep tot gebedsondersteuning (Kol.4:2-4). Dat bepaalde mensen hierdoor gekwetst worden is spijtig doch niet te voorkomen. Zelf denk ik echter dat er wél rekening gehouden mag worden met hetgeen ik doe en een beetje (meer) respect tonen zou ook zéér welkom zijn.Gelijkerwijs de Heere Jezus, krijg ook ik nl. jammer genoeg veel tegenwerking van de gevestigde orde. Deze tegenwerking noopt mij deze open brief te schrijven.  Zo was ik 1e Pinksterdag op de Pinksterconferentie te Walibie en kreeg ik wederom te horen of ik van de organisatie wel  “toestemming”  had om dit te doen.Vroeg Jezus Christus Zelf ook “toestemming” aan de leiders om Zijn Woord uit te dragen..???

 

Conform het bijbelse Galaten 5 : 1 (St.V.)  ben ik daarom ook voornemens om dóór te gaan met hetgeen Jezus Christus mij geopenbaard heeft. De te ontstane tegenwerking zal éénmaal door Hem beoordeeld worden.De organisatoren hebben inderdaad het Néderlandse recht om mij (zoals al eerder gebeurt is; lees de website) met kracht en geweld verwijderen van ‘hun’ georganiseerde terrein doch dit zal in het vervolg dan ook daadwerkelijk met het tegenbijbelse ‘kracht en geweld’ dienen te gebeuren. Mijn Heer en meester werd tenslotte ook meermaals met kracht en geweld verwijdert uit een samenkomst van God Almachtig en Zijn dienstknechten zijn tenslotte niet meerder dan Hem. Na dit bericht aan u zal ik dit zodanig handelen van u als zijnde ‘het volgen van mijn HEER’ beschouwen. (Jozua 24 : 15: “Maar mij aangaande: Ik zal de HEERE dienen”!).

 

Dat Ezechiël een voorhoofd, harder dan diamant verkreeg (3:8-9), wordt mij met de dag duidelijker; zelf gevoel ik dat ook! Soms heb ook ik zo’n hard voorhoofd nodig tegen de hardheid van veel christenen. Gelukkig zijn er ook talloze christenen – waaronder ook meerdere mij bevestigende profeten – die mij wél ondersteunen (Matt5:11-12). Ik hoop oprecht  dat de actieve tegenwerking stopt en de vrijheid die de Heilige Geest geeft gaat prevaleren. 2 Kor.3:17, toch?

 

Aan u als zijnde de Néderlandse (evangelische) geestelijken is het m.i. de tijd om te laten weten dat het vleesgeworden Woord Jezus Christus mij gezalfd heeft door Zijn dienstknechten, bevestigd met wonderen en uitgekomen profetieën. De bijbel vermeldt in I Kron. 16:22 & Ps. 105:15  om Zijn gezalfden niet aan te tasten en Zijn profeten geen kwaad te doen. U aanvaardt óf verwerpt dit, met alle consequenties van dien! Wel beroep ik mijzelf op het bloed van het vleesgeworden Woord Jezus Christus o.v.v.  Gal.1:20. De méérvoudige betekenis van de boodschap (die overigens uiteindelijk wél door anderen gedééltelijk ‘en public’ gebracht werd zodat er - weliswaar (té?) laat - toch bekendheid voor komt; hetgeen voor mij weer reden is om u op Gamaliël’s raad te wijzen) wordt steeds meer begrepen door de oprechten van hart, die mij dus wél ondersteunen... Mocht één der betekenissen (Jes.29:13-15) u tot nadenken zetten opdat Mattheüs 23 niet voor ú zal gelden... ; ú bent toch geen “addergebroed”...?

 

       Evangelist Albert Streep -  Ardennenlaan 4  -  1966 RV Heemskerk  -  0251.245342

 

Droom / visioen / gezicht:

 

20 mei 1992: In een gitzwarte nacht zag ik een robuuste kerktoren; één uit de 16e eeuw. Op de bakstenen vierkante sokkel was de tinnen torenspits geplaatst. Deze torenspits viel om, waarop ik aan God vroeg hoe dit kon gebeuren; was dit mensenwerk of Uw hand?

Uit deze gitzwarte hemel zag ik een heldere bliksemflits komen.

 

Gelijk daarna veranderde het gezicht. In de zomerse weide, madeliefjes en zonnebloemen tussen het weelderige gras, zag ik een wit windmolentje. Zelf verwachtte ik dat dit molentje linksom zou draaien doch het ging rechtsom.

 

Einde droom/gezicht/visioen.

 

Een eigen interpretatie. Wanneer u dit dus niet wilt weten, stopt u dan nu met lezen!

De rotsvast-zittende kerkleiders zullen eerst moeten vallen van hun brede sokkel (zich bekeren en verootmoedigen) voordat de Heilige Geest kan waaien gelijk Hij wil.

 

Interpretatie hiervan (vanaf 1995): Zelf heb (ook) ik ervaren dat uitsluitend de kerkleiders een ‘juiste’  visie hebben...! Wanneer je het hiermee (op schriftuurlijke gronden overigens!) niet eens bent, dan wordt je uitgeworpen. Op zich niet verwonderlijk; het vleesgeworden Woord Jezus Christus werd tenslotte Zélf ook uitgeworpen (Lukas 4 : 16 – 32). Tussen alle profeten, was Micha ook niet erg geliefd..! (I Kon 22), en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De leer der (evangelische-) kerk wijkt steeds verder af van de bijbelse normen en waarden door de secularisatie. I Kor.14 lijkt het minst gelezen doch zeker het minst uitgevoerde hoofdstuk van de hele bijbel, terwijl II Kor.11:3 helemaal genegeerd wordt middels de geweldige verhalen om een ingenomen standpunt te verdedigen. De eigen interpretatie wordt met hand en tand verdedigd en gepredikt, zelfs op bijbelscholen. Dat het leger der kerkverlaters en eenzamen groeit wordt weinig aandacht aan gegeven; “Logos” is belangrijker dan “Dabar”. Wist u dat ook uw ‘kerk’ óók een afgod kan zijn? Kiest dan heden wie u dienen zult. Zo de HEERE God is, volgt Hém na; en zo uw kerk uw god is, volgt deze na!.(Leest u ook het vervolg van dit vers in I  Kon 18:21?). Moge dit stukje velen maar aanraken om de levende God Jezus Christus te dienen en in te zien dat Hij het Hoofd van de kerk is. Zodra de organisatie belangrijker wordt dan Dé Stichter hiervan bevindt men zich op het bekende dode spoor. Hebreeën 13 : 20 – 21

 

A.W.H.M. Streep Heemskerk, 03-03-‘03 http://www.wijze-vader.nl