Ten tijde van de Renaissance nam in Europa de belangstelling voor nieuwe ideeën enorm toe. De menselijke geest was bevrijd van de middeleeuwse kerkelijke censuur en volgens geleerden (John Dee en Simon Forman) was er geen conflict tussen magie en de christelijke leer. Dit natuurlijk in tegenstelling tot de bijbelse leer; o.a. Deuteronomium 18 : 9 - 14! Ook de Joodse kabbela groeide in interesse en er ontstond een traditie van speculatief denken hetgeen later tot de stichting van geheime genootschappen en occulte groepen leidde.
Anno 1776 werd Amerika gesticht; onder het wakende oog op elk één-dollar biljet zien we het jaartal in Romeinse cijfers nog steeds staan. De tijd voor de Verlichting was daar; de Iluminatoren konden hun nieuwe orde voorbereiden. Een 200 jaar later zien we een enorme toename van o.a. het aantal echtscheidingen als onderdeel van het grotere geheel. In het Reformatorisch Dagblad van 27 mei 1993 vinden we een artikeltje gekopt: "De Nieuwe Wereld orde in opmars".

Een zinsnede: "Vooralsnog zullen eerst de kunstmatig geïntroduceerde onrust en déstabilisatie m.b.t. criminaliteit, maffiaoptredens,drugsverslaving,voetbalvandalisme,werkeloosheid, vrijheidsoorlog en rassenrellen nog wat in omvang en intensiteit moeten toenemen. Om zodoende een klimaat te creëren waarin de gewone man verlangend uitkijkt naar degene die met forse hand "law and order" schept in een dolgedraaide wereld. Maar daar wordt hard aan gewerkt.
Het feminisme heeft een niet onbelangrijk steentje bijgedragen aan het feit dat het gezin niet meer als hoeksteen van de samenleving wordt gezien, mat als gevolg een toenemend aantal echtscheidingen en ontspoorde kinderen, een steeds verder om zich heen slaande verslavingscultuur (drugs, seks, nicotine, drank, tv, porno), een geweldsspiraal waarin moord, doodslag en vrijheidsoorlogen welig tieren en de introductie van euthanasie en abortus".

In de praktijk zien we al deze dingen rondom ons gebeuren; de problematiek van het omgangs-òn-recht na (echt-)scheiding is niet een op zichzelf staand feit doch onderdeel van het grotere geheel! Als ervaringsdeskundigen kunnen wij over het omgangs-òn-recht spreken; hetgeen wij dan ook doen. De media verhaalde over satanische groeperingen dewelke om echtschei- dingen 'bidden'; sektes zoals Scientology Church blijken (grote) invloed te hebben in de jeugd-'zorg' en in de Commissie voor de rechten van de mens (Nederlands Dagblad 5 febr. 1996/ TV Zembla, Vara/NPS, 12 dec. 1996).
Wereldwijd ontpoppen zich "ineens" organisaties die tégen dit omgangs- òn-recht in het verweer komen doch ontdekken dat justitie corrupt is, zoals de bijbel in Prediker 3:16 & Spreuken 29: 12 al voorspelt en zegt! De achterliggende grond wetende, kan een ieder beseffen dat het geschrevene in de bijbel: "Die onrecht doet, dat hij nog (meer) onrecht doe, en die vuil is, dat hij nog vuil(er) worde" (Openbaring 22:11) ook zal uitkomen. Daarom liep de voorzitter van de st. Wijze Vader met een klein bordje onder het "Váder mist kind."-bord: 'en niemand DOET er wat aan...'
Wanneer de woordstudie van Maleachi 4:6 bestudeerd wordt, zal men kunnen ontdekken dat, gezien in z'n geheel, een bijbelse profetie zich aan het voltooien is, waarvan het omgangs-òn-recht dus een onderdeel is! De pijn van een vaderhart zal aan de mensen duidelijk gemaakt dienen te worden om aan te tonen hoeveel pijn de hemelse Vader t.o.v. Zijn kinderen heeft. Daartoe zal dus éérst de kinderen van de vaders gescheiden dienen te worden, hetgeen wij nu met de omgangs-òn-recht situatie zien gebeuren.