Conform aanzegging belastingdienst B/CA-UPB/13/097 d.d. 20-07-2013:


Naam: St. Wijze Vader / Fiscaal nummer: 815592711 \ Contact: zie: www.wijze-vader.nl

Bestuur: - Voorz. A.W.H.M. Streep; Secr. J.T. Nieuwstraten; Penn. F.A. Nieuwstraten


Doelstelling:

a. het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun

....vaders;

b. bekendmaken hetgeen de Heere Jezus Christus geboden heeft; en

c. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of

....daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Beleidsplan:

Het door de bestuursleden uit te voeren beleid van de Stichting zal zich (c.f. de statuten) richten op het onderhouden van contacten met lotgenoten en/of hun kinderen om zodoende te trachten onderlinge verzoening tot stand te brengen en het bekendmaken van hetgeen de Heere Jezus Christus geboden heeft.


De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk door middel van mondelinge contacten uitgevoerd worden. Het visueel uitdragen zal (na de gedane kruistocht) ook incidenteel gedaan worden.

Door middel van mondelinge prediking, waar bij ook het bijbelse Jacobus 1:27 & 2:15-17 uitgevoerd zal worden, zal het omgangs-on-recht vanuit de natuurlijke situatie naar de geestelijke situatie overgebracht worden, c.f. het gebodene in het bijbelse I Korinthe 15:46

Daar een profeet in eigen land niet geëerd is (Bijbel: Markus 6:4), zal het werkterrein zich wereldwijd bevinden, overal alwaar God Almachtig een opening gegeven zal hebben dit te doen (zoals in Ghana sinds 1998).


Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

A. subsidies en donaties;

B. schenkingen, erfstellingen en legaten; en

C. alle andere verkrijgingen en baten

zoals art 3 der statuten vermeldt.


Het beheer van dit vermogen zal door het bestuur geschieden middels een bankgirorekening en boekhoudschrift. De bestedingen zullen het doen uitvoeren v/d werkzaamheden behelzen, zoals reis- en verblijfskosten. Ook administratieve- en diverse (aantoonbaar gemaakte) kosten zullen hieruit genomen kunnen worden. Van de gedane uitkeringen/schenkingen (zie bovenvermelde Bijbelse Jacobus-aanhalingen) boven € 50,- zal een schriftelijke ontvangstbevestiging gevraagd worden, dewelke desgewenst getoond zal kunnen worden. De bestemming van een evt. batig liquidatiesaldo is de Stichting Ondergrondse Kerk te Gorinchem (giro 249300).


Beloningsbeleid:

De Stichting Wijze Vader zal zo min mogelijk bezittingen verwerven. Gebruiksvoorwerpen ter administratie etc. zullen evenals de inzet door bestuursleden zélf worden ingezet. Verhoudingsgewijze vergoedingen zullen indien toelaatbaar uit de stichtingskas betaald worden.


Jaarverslag 2016